جدیدترین اخبار - تدوینگرها - کلاسهای آموزشی دانشگاه آزاد خوزستان فردا تعطیل است


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان از تعطیلی کلاسهای آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان خوزستان در پی وقوع مجدد گردو غبار در این استان خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان از تعطیلی کلاسهای آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان خوزستان در پی وقوع مجدد گردو غبار در این استان خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - کلاسهای آموزشی دانشگاه آزاد خوزستان فردا تعطیل است

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان از تعطیلی کلاسهای آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان خوزستان در پی وقوع مجدد گردو غبار در این استان خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - کلاسهای آموزشی دانشگاه آزاد خوزستان فردا تعطیل است

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان از تعطیلی کلاسهای آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان خوزستان در پی وقوع مجدد گردو غبار در این استان خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - کلاسهای آموزشی دانشگاه آزاد خوزستان فردا تعطیل است

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان از تعطیلی کلاسهای آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان خوزستان در پی وقوع مجدد گردو غبار در این استان خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/179903/کلاسهای-آموزشی-دانشگاه-آزاد-خوزستان-فردا-تعطیل-است/