جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ایرباس برای ارسال محموله پهپاد می سازد


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

یک تولید کننده هواپیما پهپادی برای ارسال مرسوله ها ساخته است.

این اوکتاکوپتر می تواند ۴ کیلوگرم بار حمل کند و بار را از ایستگاه های مشخصی تحویل گرفته یا برساند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

یک تولید کننده هواپیما پهپادی برای ارسال مرسوله ها ساخته است.

این اوکتاکوپتر می تواند ۴ کیلوگرم بار حمل کند و بار را از ایستگاه های مشخصی تحویل گرفته یا برساند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ایرباس برای ارسال محموله پهپاد می سازد

یک تولید کننده هواپیما پهپادی برای ارسال مرسوله ها ساخته است.

این اوکتاکوپتر می تواند ۴ کیلوگرم بار حمل کند و بار را از ایستگاه های مشخصی تحویل گرفته یا برساند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ایرباس برای ارسال محموله پهپاد می سازد

یک تولید کننده هواپیما پهپادی برای ارسال مرسوله ها ساخته است.

این اوکتاکوپتر می تواند ۴ کیلوگرم بار حمل کند و بار را از ایستگاه های مشخصی تحویل گرفته یا برساند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ایرباس برای ارسال محموله پهپاد می سازد

یک تولید کننده هواپیما پهپادی برای ارسال مرسوله ها ساخته است.

این اوکتاکوپتر می تواند ۴ کیلوگرم بار حمل کند و بار را از ایستگاه های مشخصی تحویل گرفته یا برساند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/181561/ایرباس-برای-ارسال-محموله-پهپاد-می-سازد/