جدیدترین اخبار - تدوینگرها - برگزاري هرگونه آزمون در مدارس غيردولتي ممنوع است/حذف آزمون از مدارس تیزهوشان به معنای حذف این نوع مدارس نیست


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

وزير آموزش وپرورش در جلسه شوراي سياست گذاري مدارس غيردولتي،حذف آزمون از مدارس تیزهوشان رابه معنای حذف این مدارس ندانست و گفت: برگزاري هرگونه آزمون و شبه آن در مدارس غيردولتي ممنوع است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

وزير آموزش وپرورش در جلسه شوراي سياست گذاري مدارس غيردولتي،حذف آزمون از مدارس تیزهوشان رابه معنای حذف این مدارس ندانست و گفت: برگزاري هرگونه آزمون و شبه آن در مدارس غيردولتي ممنوع است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - برگزاري هرگونه آزمون در مدارس غيردولتي ممنوع است/حذف آزمون از مدارس تیزهوشان به معنای حذف این نوع مدارس نیست

وزير آموزش وپرورش در جلسه شوراي سياست گذاري مدارس غيردولتي،حذف آزمون از مدارس تیزهوشان رابه معنای حذف این مدارس ندانست و گفت: برگزاري هرگونه آزمون و شبه آن در مدارس غيردولتي ممنوع است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - برگزاري هرگونه آزمون در مدارس غيردولتي ممنوع است/حذف آزمون از مدارس تیزهوشان به معنای حذف این نوع مدارس نیست

وزير آموزش وپرورش در جلسه شوراي سياست گذاري مدارس غيردولتي،حذف آزمون از مدارس تیزهوشان رابه معنای حذف این مدارس ندانست و گفت: برگزاري هرگونه آزمون و شبه آن در مدارس غيردولتي ممنوع است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - برگزاري هرگونه آزمون در مدارس غيردولتي ممنوع است/حذف آزمون از مدارس تیزهوشان به معنای حذف این نوع مدارس نیست

وزير آموزش وپرورش در جلسه شوراي سياست گذاري مدارس غيردولتي،حذف آزمون از مدارس تیزهوشان رابه معنای حذف این مدارس ندانست و گفت: برگزاري هرگونه آزمون و شبه آن در مدارس غيردولتي ممنوع است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/181619/برگزاري-هرگونه-آزمون-در-مدارس-غيردولتي-ممنوع-استحذف-آزمون-از-مدارس-تیز/