جدیدترین اخبار - تدوینگرها - آخرین وضعیت درمانی جمشید مشایخی به روایت پسرش


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

پسر جمشید مشایخی از مرخص شدن این هنرمند از بیمارستان خبر داد و گفت: پدرم بعد از ۲۳ روز بستری در بیمارستان، دیروز بعداز ظهر (23 بهمن ماه) از بیمارستان مرخص شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

پسر جمشید مشایخی از مرخص شدن این هنرمند از بیمارستان خبر داد و گفت: پدرم بعد از ۲۳ روز بستری در بیمارستان، دیروز بعداز ظهر (23 بهمن ماه) از بیمارستان مرخص شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - آخرین وضعیت درمانی جمشید مشایخی به روایت پسرش

پسر جمشید مشایخی از مرخص شدن این هنرمند از بیمارستان خبر داد و گفت: پدرم بعد از ۲۳ روز بستری در بیمارستان، دیروز بعداز ظهر (23 بهمن ماه) از بیمارستان مرخص شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - آخرین وضعیت درمانی جمشید مشایخی به روایت پسرش

پسر جمشید مشایخی از مرخص شدن این هنرمند از بیمارستان خبر داد و گفت: پدرم بعد از ۲۳ روز بستری در بیمارستان، دیروز بعداز ظهر (23 بهمن ماه) از بیمارستان مرخص شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - آخرین وضعیت درمانی جمشید مشایخی به روایت پسرش

پسر جمشید مشایخی از مرخص شدن این هنرمند از بیمارستان خبر داد و گفت: پدرم بعد از ۲۳ روز بستری در بیمارستان، دیروز بعداز ظهر (23 بهمن ماه) از بیمارستان مرخص شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/181915/آخرین-وضعیت-درمانی-جمشید-مشایخی-به-روایت-پسرش/