جدیدترین اخبار - تدوینگرها - دستگاه های امنیتی یمن برای نجات علما اقدام فوری انجام دهند


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

وزیر اوقاف و ارشاد یمن، از دستگاه های امنیتی این کشور خواست تا هرچه سریعتر برای نجات علما و مبلغان یمنی از قتل و کشتار، اقدام مقتضی انجام دهند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

وزیر اوقاف و ارشاد یمن، از دستگاه های امنیتی این کشور خواست تا هرچه سریعتر برای نجات علما و مبلغان یمنی از قتل و کشتار، اقدام مقتضی انجام دهند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - دستگاه های امنیتی یمن برای نجات علما اقدام فوری انجام دهند

وزیر اوقاف و ارشاد یمن، از دستگاه های امنیتی این کشور خواست تا هرچه سریعتر برای نجات علما و مبلغان یمنی از قتل و کشتار، اقدام مقتضی انجام دهند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - دستگاه های امنیتی یمن برای نجات علما اقدام فوری انجام دهند

وزیر اوقاف و ارشاد یمن، از دستگاه های امنیتی این کشور خواست تا هرچه سریعتر برای نجات علما و مبلغان یمنی از قتل و کشتار، اقدام مقتضی انجام دهند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - دستگاه های امنیتی یمن برای نجات علما اقدام فوری انجام دهند

وزیر اوقاف و ارشاد یمن، از دستگاه های امنیتی این کشور خواست تا هرچه سریعتر برای نجات علما و مبلغان یمنی از قتل و کشتار، اقدام مقتضی انجام دهند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/181980/دستگاه-های-امنیتی-یمن-برای-نجات-علما-اقدام-فوری-انجام-دهند/