جدیدترین اخبار - تدوینگرها - تذکر 90 نماینده به رئیس‌جمهور درباره آشفتگی بازار ارز


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

90 نماینده مجلس طی تذکری به رئیس‌جمهور درباره نوسانات و آشفتگی در بازار ارز خواستار رسیدگی به این تذکر و در دستور کار قرار گرفتن آن از سوی مجلس شدند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

90 نماینده مجلس طی تذکری به رئیس‌جمهور درباره نوسانات و آشفتگی در بازار ارز خواستار رسیدگی به این تذکر و در دستور کار قرار گرفتن آن از سوی مجلس شدند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - تذکر 90 نماینده به رئیس‌جمهور درباره آشفتگی بازار ارز

90 نماینده مجلس طی تذکری به رئیس‌جمهور درباره نوسانات و آشفتگی در بازار ارز خواستار رسیدگی به این تذکر و در دستور کار قرار گرفتن آن از سوی مجلس شدند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - تذکر 90 نماینده به رئیس‌جمهور درباره آشفتگی بازار ارز

90 نماینده مجلس طی تذکری به رئیس‌جمهور درباره نوسانات و آشفتگی در بازار ارز خواستار رسیدگی به این تذکر و در دستور کار قرار گرفتن آن از سوی مجلس شدند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - تذکر 90 نماینده به رئیس‌جمهور درباره آشفتگی بازار ارز

90 نماینده مجلس طی تذکری به رئیس‌جمهور درباره نوسانات و آشفتگی در بازار ارز خواستار رسیدگی به این تذکر و در دستور کار قرار گرفتن آن از سوی مجلس شدند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/184131/تذکر-90-نماینده-به-رئیس‌جمهور-درباره-آشفتگی-بازار-ارز/