جدیدترین اخبار - تدوینگرها - کشف ۱۲ کیلوگرم تریاک در هرسین


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

مقامات انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۴ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد مخدر در اسلام آبادغرب، کشف بیش از ۱۵ کیلوگرم موادمحترقه و کشف ۱۲ کیلوگرم تریاک در هرسین خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

مقامات انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۴ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد مخدر در اسلام آبادغرب، کشف بیش از ۱۵ کیلوگرم موادمحترقه و کشف ۱۲ کیلوگرم تریاک در هرسین خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - کشف ۱۲ کیلوگرم تریاک در هرسین

مقامات انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۴ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد مخدر در اسلام آبادغرب، کشف بیش از ۱۵ کیلوگرم موادمحترقه و کشف ۱۲ کیلوگرم تریاک در هرسین خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - کشف ۱۲ کیلوگرم تریاک در هرسین

مقامات انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۴ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد مخدر در اسلام آبادغرب، کشف بیش از ۱۵ کیلوگرم موادمحترقه و کشف ۱۲ کیلوگرم تریاک در هرسین خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - کشف ۱۲ کیلوگرم تریاک در هرسین

مقامات انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۴ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد مخدر در اسلام آبادغرب، کشف بیش از ۱۵ کیلوگرم موادمحترقه و کشف ۱۲ کیلوگرم تریاک در هرسین خبر داد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/184161/کشف-۱۲-کیلوگرم-تریاک-در-هرسین/