جدیدترین اخبار - تدوینگرها - مشکل سوريه تنها از طريق گفتگو حل خواهد شد


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

وزير امور خارجه روسيه اعلام کرد بحران سوريه در صورتي حل خواهد شد که همه طرف ها به تماميت ارضي يکديگر احترام بگذارند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

وزير امور خارجه روسيه اعلام کرد بحران سوريه در صورتي حل خواهد شد که همه طرف ها به تماميت ارضي يکديگر احترام بگذارند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - مشکل سوريه تنها از طريق گفتگو حل خواهد شد

وزير امور خارجه روسيه اعلام کرد بحران سوريه در صورتي حل خواهد شد که همه طرف ها به تماميت ارضي يکديگر احترام بگذارند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - مشکل سوريه تنها از طريق گفتگو حل خواهد شد

وزير امور خارجه روسيه اعلام کرد بحران سوريه در صورتي حل خواهد شد که همه طرف ها به تماميت ارضي يکديگر احترام بگذارند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - مشکل سوريه تنها از طريق گفتگو حل خواهد شد

وزير امور خارجه روسيه اعلام کرد بحران سوريه در صورتي حل خواهد شد که همه طرف ها به تماميت ارضي يکديگر احترام بگذارند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/194854/��������-����������-��������-����-��������-����������-����-����������-����/