جدیدترین اخبار - تدوینگرها - فرمانداران‌ سروآباد و دهگلان ‌منصوب‌ شدند


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در احکام جداگانه‌ای کوهسار دادور را به سمت فرماندار شهرستان سروآباد و جمال ارشدی را به سمت فرماندار شهرستان دهگلان منصوب کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در احکام جداگانه‌ای کوهسار دادور را به سمت فرماندار شهرستان سروآباد و جمال ارشدی را به سمت فرماندار شهرستان دهگلان منصوب کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - فرمانداران‌ سروآباد و دهگلان ‌منصوب‌ شدند

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در احکام جداگانه‌ای کوهسار دادور را به سمت فرماندار شهرستان سروآباد و جمال ارشدی را به سمت فرماندار شهرستان دهگلان منصوب کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - فرمانداران‌ سروآباد و دهگلان ‌منصوب‌ شدند

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در احکام جداگانه‌ای کوهسار دادور را به سمت فرماندار شهرستان سروآباد و جمال ارشدی را به سمت فرماندار شهرستان دهگلان منصوب کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - فرمانداران‌ سروآباد و دهگلان ‌منصوب‌ شدند

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در احکام جداگانه‌ای کوهسار دادور را به سمت فرماندار شهرستان سروآباد و جمال ارشدی را به سمت فرماندار شهرستان دهگلان منصوب کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/230766/فرمانداران‌-سروآباد-و-دهگلان-‌منصوب‌-شدند/