جدیدترین اخبار - تدوینگرها - 55درصد جمعیت کشور در انتظار نتیجه تصمیم امشب شورای عالی کار


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: اکنون 55درصد جمعیت کشور در انتظار نتیجه جلسه امشب شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال 1397 نشسته اند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: اکنون 55درصد جمعیت کشور در انتظار نتیجه جلسه امشب شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال 1397 نشسته اند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - 55درصد جمعیت کشور در انتظار نتیجه تصمیم امشب شورای عالی کار

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: اکنون 55درصد جمعیت کشور در انتظار نتیجه جلسه امشب شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال 1397 نشسته اند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - 55درصد جمعیت کشور در انتظار نتیجه تصمیم امشب شورای عالی کار

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: اکنون 55درصد جمعیت کشور در انتظار نتیجه جلسه امشب شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال 1397 نشسته اند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - 55درصد جمعیت کشور در انتظار نتیجه تصمیم امشب شورای عالی کار

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: اکنون 55درصد جمعیت کشور در انتظار نتیجه جلسه امشب شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال 1397 نشسته اند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/230767/55درصد-جمعیت-کشور-در-انتظار-نتیجه-تصمیم-امشب-شورای-عالی-کار/