جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ۳۳۳۷ اپلیکیشن گوگل پلی اطلاعات کودکان را جمع آوری می کنند


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

تحقیقی جدید نشان می دهد بیش از ۳۳۳۷ اپلیکیشن در گوگل پلی اطلاعات تماس و مکان کودکان زیر ۱۳ سال را بدون اجازه والدین جمع آوری می کنند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

تحقیقی جدید نشان می دهد بیش از ۳۳۳۷ اپلیکیشن در گوگل پلی اطلاعات تماس و مکان کودکان زیر ۱۳ سال را بدون اجازه والدین جمع آوری می کنند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ۳۳۳۷ اپلیکیشن گوگل پلی اطلاعات کودکان را جمع آوری می کنند

تحقیقی جدید نشان می دهد بیش از ۳۳۳۷ اپلیکیشن در گوگل پلی اطلاعات تماس و مکان کودکان زیر ۱۳ سال را بدون اجازه والدین جمع آوری می کنند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ۳۳۳۷ اپلیکیشن گوگل پلی اطلاعات کودکان را جمع آوری می کنند

تحقیقی جدید نشان می دهد بیش از ۳۳۳۷ اپلیکیشن در گوگل پلی اطلاعات تماس و مکان کودکان زیر ۱۳ سال را بدون اجازه والدین جمع آوری می کنند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - ۳۳۳۷ اپلیکیشن گوگل پلی اطلاعات کودکان را جمع آوری می کنند

تحقیقی جدید نشان می دهد بیش از ۳۳۳۷ اپلیکیشن در گوگل پلی اطلاعات تماس و مکان کودکان زیر ۱۳ سال را بدون اجازه والدین جمع آوری می کنند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/277647/۳۳۳۷-اپلیکیشن-گوگل-پلی-اطلاعات-کودکان-را-جمع-آوری-می-کنند/