جدیدترین اخبار - تدوینگرها - راه‌اندازی هیئت‌های اندیشه‌ورز هنری در قم


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

مسئول بسیج هنرمندان قم گفت: یکی از برنامه‌های بسیج هنرمندان راه‌اندازی هیئت‌های اندیشه‌ورز در سه سطح مبانی، تبدیل مبانی به محورهای عملیاتی و روش‌های قابل‌اجرا در حوزه هنر است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

مسئول بسیج هنرمندان قم گفت: یکی از برنامه‌های بسیج هنرمندان راه‌اندازی هیئت‌های اندیشه‌ورز در سه سطح مبانی، تبدیل مبانی به محورهای عملیاتی و روش‌های قابل‌اجرا در حوزه هنر است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - راه‌اندازی هیئت‌های اندیشه‌ورز هنری در قم

مسئول بسیج هنرمندان قم گفت: یکی از برنامه‌های بسیج هنرمندان راه‌اندازی هیئت‌های اندیشه‌ورز در سه سطح مبانی، تبدیل مبانی به محورهای عملیاتی و روش‌های قابل‌اجرا در حوزه هنر است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - راه‌اندازی هیئت‌های اندیشه‌ورز هنری در قم

مسئول بسیج هنرمندان قم گفت: یکی از برنامه‌های بسیج هنرمندان راه‌اندازی هیئت‌های اندیشه‌ورز در سه سطح مبانی، تبدیل مبانی به محورهای عملیاتی و روش‌های قابل‌اجرا در حوزه هنر است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - راه‌اندازی هیئت‌های اندیشه‌ورز هنری در قم

مسئول بسیج هنرمندان قم گفت: یکی از برنامه‌های بسیج هنرمندان راه‌اندازی هیئت‌های اندیشه‌ورز در سه سطح مبانی، تبدیل مبانی به محورهای عملیاتی و روش‌های قابل‌اجرا در حوزه هنر است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/278035/راه‌اندازی-هیئت‌های-اندیشه‌ورز-هنری-در-قم/site/17