جدیدترین اخبار - تدوینگرها - سرپرست دانشگاه هنر منصوب شد


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر سیدحسن سلطانی را به سمت سرپرست دانشگاه هنر منصوب کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر سیدحسن سلطانی را به سمت سرپرست دانشگاه هنر منصوب کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - سرپرست دانشگاه هنر منصوب شد

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر سیدحسن سلطانی را به سمت سرپرست دانشگاه هنر منصوب کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - سرپرست دانشگاه هنر منصوب شد

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر سیدحسن سلطانی را به سمت سرپرست دانشگاه هنر منصوب کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - سرپرست دانشگاه هنر منصوب شد

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر سیدحسن سلطانی را به سمت سرپرست دانشگاه هنر منصوب کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/326832/سرپرست-دانشگاه-هنر-منصوب-شد/