جدیدترین اخبار - تدوینگرها - حکم قصاص برای مردی که مادرش را اشتباهی کشت


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

مردی که به خاطر ارثیه پدری با برادرش درگیر شده و اشتباهی مادرش را به قتل رسانده ‌است، با درخواست خواهران و برادرش به قصاص و حبس محکوم شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

مردی که به خاطر ارثیه پدری با برادرش درگیر شده و اشتباهی مادرش را به قتل رسانده ‌است، با درخواست خواهران و برادرش به قصاص و حبس محکوم شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - حکم قصاص برای مردی که مادرش را اشتباهی کشت

مردی که به خاطر ارثیه پدری با برادرش درگیر شده و اشتباهی مادرش را به قتل رسانده ‌است، با درخواست خواهران و برادرش به قصاص و حبس محکوم شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - حکم قصاص برای مردی که مادرش را اشتباهی کشت

مردی که به خاطر ارثیه پدری با برادرش درگیر شده و اشتباهی مادرش را به قتل رسانده ‌است، با درخواست خواهران و برادرش به قصاص و حبس محکوم شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - حکم قصاص برای مردی که مادرش را اشتباهی کشت

مردی که به خاطر ارثیه پدری با برادرش درگیر شده و اشتباهی مادرش را به قتل رسانده ‌است، با درخواست خواهران و برادرش به قصاص و حبس محکوم شد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/331660/حکم-قصاص-برای-مردی-که-مادرش-را-اشتباهی-کشت/