جدیدترین اخبار - تدوینگرها - اعتراض کارکنان گوگل به همکاری این شرکت با نیروی نظامی آمریکا


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

ما بر این باور هستیم که گوگل نباید در کسب و کار جنگ دخالت کند.

بنابراین خواستار لغو پروژه مان هستیم.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

ما بر این باور هستیم که گوگل نباید در کسب و کار جنگ دخالت کند.

بنابراین خواستار لغو پروژه مان هستیم.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - اعتراض کارکنان گوگل به همکاری این شرکت با نیروی نظامی آمریکا

ما بر این باور هستیم که گوگل نباید در کسب و کار جنگ دخالت کند.

بنابراین خواستار لغو پروژه مان هستیم.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - اعتراض کارکنان گوگل به همکاری این شرکت با نیروی نظامی آمریکا

ما بر این باور هستیم که گوگل نباید در کسب و کار جنگ دخالت کند.

بنابراین خواستار لغو پروژه مان هستیم.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - اعتراض کارکنان گوگل به همکاری این شرکت با نیروی نظامی آمریکا

ما بر این باور هستیم که گوگل نباید در کسب و کار جنگ دخالت کند.

بنابراین خواستار لغو پروژه مان هستیم.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/331996/اعتراض-کارکنان-گوگل-به-همکاری-این-شرکت-با-نیروی-نظامی-آمریکا/