جدیدترین اخبار - تدوینگرها - مردم به کدام رسانه‌ها بیشتر اعتماد دارند؟


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

محققان عنوان کردند: اگرچه اخبار جعلی سریع‌تر و بیشتر در رسانه‌های اجتماعی انتشار پیدا می‌کنند، اما اخبار چاپی و رسانه‌های سنتی خبری، قابل اعتمادترین منابع خبری هستند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

محققان عنوان کردند: اگرچه اخبار جعلی سریع‌تر و بیشتر در رسانه‌های اجتماعی انتشار پیدا می‌کنند، اما اخبار چاپی و رسانه‌های سنتی خبری، قابل اعتمادترین منابع خبری هستند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - مردم به کدام رسانه‌ها بیشتر اعتماد دارند؟

محققان عنوان کردند: اگرچه اخبار جعلی سریع‌تر و بیشتر در رسانه‌های اجتماعی انتشار پیدا می‌کنند، اما اخبار چاپی و رسانه‌های سنتی خبری، قابل اعتمادترین منابع خبری هستند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - مردم به کدام رسانه‌ها بیشتر اعتماد دارند؟

محققان عنوان کردند: اگرچه اخبار جعلی سریع‌تر و بیشتر در رسانه‌های اجتماعی انتشار پیدا می‌کنند، اما اخبار چاپی و رسانه‌های سنتی خبری، قابل اعتمادترین منابع خبری هستند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - مردم به کدام رسانه‌ها بیشتر اعتماد دارند؟

محققان عنوان کردند: اگرچه اخبار جعلی سریع‌تر و بیشتر در رسانه‌های اجتماعی انتشار پیدا می‌کنند، اما اخبار چاپی و رسانه‌های سنتی خبری، قابل اعتمادترین منابع خبری هستند.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/332591/مردم-به-کدام-رسانه‌ها-بیشتر-اعتماد-دارند؟/