جدیدترین اخبار - تدوینگرها - شهید صدر، همواره به مسائل جامعه خود توجه داشت


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

دکتر "ثریا مکنون" در دومین نشست علمی طلایه داران صلح و وحدت اسلامی، بر جایگاه اجتماعی و مبارزاتی شهید "بنت الهدی صدر" تأکید کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

دکتر "ثریا مکنون" در دومین نشست علمی طلایه داران صلح و وحدت اسلامی، بر جایگاه اجتماعی و مبارزاتی شهید "بنت الهدی صدر" تأکید کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - شهید صدر، همواره به مسائل جامعه خود توجه داشت

دکتر "ثریا مکنون" در دومین نشست علمی طلایه داران صلح و وحدت اسلامی، بر جایگاه اجتماعی و مبارزاتی شهید "بنت الهدی صدر" تأکید کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - شهید صدر، همواره به مسائل جامعه خود توجه داشت

دکتر "ثریا مکنون" در دومین نشست علمی طلایه داران صلح و وحدت اسلامی، بر جایگاه اجتماعی و مبارزاتی شهید "بنت الهدی صدر" تأکید کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - شهید صدر، همواره به مسائل جامعه خود توجه داشت

دکتر "ثریا مکنون" در دومین نشست علمی طلایه داران صلح و وحدت اسلامی، بر جایگاه اجتماعی و مبارزاتی شهید "بنت الهدی صدر" تأکید کرد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/332648/شهید-صدر،-همواره-به-مسائل-جامعه-خود-توجه-داشت/