جدیدترین اخبار - تدوینگرها - اندونزی ورود اتباع اسرائیل را ممنوع کرد


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

«امانوئل نحشون» سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی تاکید کرد که دولت اندونزی از هفته گذشته تصمیم خود را مبنی بر ممانعت از ورود اسرائیلی ها به این کشور عملی کرده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

«امانوئل نحشون» سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی تاکید کرد که دولت اندونزی از هفته گذشته تصمیم خود را مبنی بر ممانعت از ورود اسرائیلی ها به این کشور عملی کرده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - اندونزی ورود اتباع اسرائیل را ممنوع کرد

«امانوئل نحشون» سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی تاکید کرد که دولت اندونزی از هفته گذشته تصمیم خود را مبنی بر ممانعت از ورود اسرائیلی ها به این کشور عملی کرده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - اندونزی ورود اتباع اسرائیل را ممنوع کرد

«امانوئل نحشون» سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی تاکید کرد که دولت اندونزی از هفته گذشته تصمیم خود را مبنی بر ممانعت از ورود اسرائیلی ها به این کشور عملی کرده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - اندونزی ورود اتباع اسرائیل را ممنوع کرد

«امانوئل نحشون» سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی تاکید کرد که دولت اندونزی از هفته گذشته تصمیم خود را مبنی بر ممانعت از ورود اسرائیلی ها به این کشور عملی کرده است.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/343826/��������������-��������-����������-��������������-����-����������-������/