جدیدترین اخبار - تدوینگرها - پرتاب کفش در نماز جمعه شیراز


درحال بارگزاری ...

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

مسئول ستاد نماز جمعه شیراز گفت: بنا بر بررسی های صورت گرفته، فردی که نسبت به پرتاب کفش در نمازجمعه شیراز اقدام کرد، تعادل روحی و روانی نداشت.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

مسئول ستاد نماز جمعه شیراز گفت: بنا بر بررسی های صورت گرفته، فردی که نسبت به پرتاب کفش در نمازجمعه شیراز اقدام کرد، تعادل روحی و روانی نداشت.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - پرتاب کفش در نماز جمعه شیراز

مسئول ستاد نماز جمعه شیراز گفت: بنا بر بررسی های صورت گرفته، فردی که نسبت به پرتاب کفش در نمازجمعه شیراز اقدام کرد، تعادل روحی و روانی نداشت.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - پرتاب کفش در نماز جمعه شیراز

مسئول ستاد نماز جمعه شیراز گفت: بنا بر بررسی های صورت گرفته، فردی که نسبت به پرتاب کفش در نمازجمعه شیراز اقدام کرد، تعادل روحی و روانی نداشت.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - پرتاب کفش در نماز جمعه شیراز

مسئول ستاد نماز جمعه شیراز گفت: بنا بر بررسی های صورت گرفته، فردی که نسبت به پرتاب کفش در نمازجمعه شیراز اقدام کرد، تعادل روحی و روانی نداشت.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/387809/����������-������-����-��������-��������-����������/