جدیدترین اخبار - تدوینگرها - آسیب دیدن مسجد کشمیر در هجوم نیروهای پلیس هند


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

در پی یورش نیروهای پلیس ضد شورش هند به یکی از مساجد منطقه کشمیر هند دستکم 5 نفر کشته شده و خساراتی به این مسجد وارد آمد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

در پی یورش نیروهای پلیس ضد شورش هند به یکی از مساجد منطقه کشمیر هند دستکم 5 نفر کشته شده و خساراتی به این مسجد وارد آمد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - آسیب دیدن مسجد کشمیر در هجوم نیروهای پلیس هند

در پی یورش نیروهای پلیس ضد شورش هند به یکی از مساجد منطقه کشمیر هند دستکم 5 نفر کشته شده و خساراتی به این مسجد وارد آمد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - آسیب دیدن مسجد کشمیر در هجوم نیروهای پلیس هند

در پی یورش نیروهای پلیس ضد شورش هند به یکی از مساجد منطقه کشمیر هند دستکم 5 نفر کشته شده و خساراتی به این مسجد وارد آمد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - آسیب دیدن مسجد کشمیر در هجوم نیروهای پلیس هند

در پی یورش نیروهای پلیس ضد شورش هند به یکی از مساجد منطقه کشمیر هند دستکم 5 نفر کشته شده و خساراتی به این مسجد وارد آمد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/513062/آسیب-دیدن-مسجد-کشمیر-در-هجوم-نیروهای-پلیس-هند/