جدیدترین اخبار - تدوینگرها - مار رباتیک برای عملیات های نجات ابداع شد


درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

محققان رباتی ساخته اند که می تواند مانند مار روی زمین بخزد یا دور اشیا حلقه بزند.

این ربات برای عملیات های نجات کاربرد دارد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها

محققان رباتی ساخته اند که می تواند مانند مار روی زمین بخزد یا دور اشیا حلقه بزند.

این ربات برای عملیات های نجات کاربرد دارد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - مار رباتیک برای عملیات های نجات ابداع شد

محققان رباتی ساخته اند که می تواند مانند مار روی زمین بخزد یا دور اشیا حلقه بزند.

این ربات برای عملیات های نجات کاربرد دارد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها - مار رباتیک برای عملیات های نجات ابداع شد

محققان رباتی ساخته اند که می تواند مانند مار روی زمین بخزد یا دور اشیا حلقه بزند.

این ربات برای عملیات های نجات کاربرد دارد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرها
جدیدترین اخبار - تدوینگرها - مار رباتیک برای عملیات های نجات ابداع شد

محققان رباتی ساخته اند که می تواند مانند مار روی زمین بخزد یا دور اشیا حلقه بزند.

این ربات برای عملیات های نجات کاربرد دارد.

جدیدترین اخبار - تدوینگرهاhttp://tadvingarha.ir/post/528521/مار-رباتیک-برای-عملیات-های-نجات-ابداع-شد/